Hoppa till innehåll

Dataskyddsbeskrivning för Partnerskapsplattformen

Beskrivning om behandlingen av personuppgifter på Partnerskapsplattformen, samarbetsplattformen för integration och mottagning av flyktingar.

Personuppgiftsansvarig

Arbets- och näringsministeriet
(FO-nummer: 2160307-0)
PB 32, 00023 Statsrådet
Telefon 029 516001,
E-post [email protected], [email protected]
Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet: [email protected]

Registrerade

I Partnerskapsplattformens register registreras användare som loggat in på partnerskapsplattformen.

Ändamål med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund

Registreringsuppgifter om användarna av Partnerskapsplattformen-samarbetsplattformen för integration och mottagning av flyktingar behövs för att sköta kundrelationer som gäller plattformen. Användaren skapar ett användarnamn för att logga in eller loggar in med ett existerande användarnamn för sociala medier till webbtjänsten. I webbtjänsten kan registrerade användare till exempel skapa arbetsrum, diskutera och använda sökningen av kontaktpersoner. 

För att iaktta den personuppgiftsansvariges lagstadgade skyldigheter behandlas personuppgifter utifrån det samtycke som den registrerade gett till den personuppgiftsansvarige och/eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning bland annat för att sköta kommunikation, marknadsföring, rapporter och andra kontakter.

Personuppgifterna behandlas endast för på förhand fastställda ändamål, till exempel följande:
Information och meddelanden om uppdateringar av Partnerskapsplattformen

 • Riktning av material, enkäter och respons med anknytning till Partnerskapsplattformen
 • Organisering och marknadsföring av evenemang i anslutning till Partnerskapsplattformen
 • Uppfyllandet av arbets- och näringsministeriets skyldigheter som gäller bokföring och EU

Uppgifter som sparas i registret

Registret för Partnerskapsplattformen innehåller uppgifter om privatpersoner:

 • förnamn och efternamn
 • kontaktuppgifter
 • organisationens namn och kontaktuppgifter

Relevanta uppgifter som angetts och hänför sig till Partnerskapsplattformen, såsom:

 • verksamhetens målgrupp
 • verksamhetens tema

I regel samlas uppgifterna in på Partnerskapsplattformens blankett för registrering.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att

 • be den personuppgiftsansvarige om tillgång till personuppgifter som gäller hen dvs. rätt att granska uppgifter som gäller den registrerade
 • begära rättelse av felaktiga uppgifter som gäller den registrerade i registret I begäran bör det specificeras vilken uppgift som är felaktig, varför den är felaktig och hur den bör ändras. Den personuppgiftsansvarige ska korrigera uppgiften utan oskäligt dröjsmål. Begäran ska lämnas skriftligen till den personuppgiftsansvarige
 • begränsa behandlingen. Om den registrerade har meddelat att hens uppgifter är felaktiga, har den registrerade rätt att begära att behandlingen av uppgifterna begränsas, innan uppgifternas korrekthet har säkerställts
 • återkalla sitt samtycke. Då personuppgifter behandlas på grundval av samtycke har den registrerade rätt att när som helst återkalla sitt samtycke, varefter personuppgifterna inte behandlas, om det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.
 • begära radering av uppgifterna. Den registrerade har rätt att begära att de personuppgifter om den registrerade som finns i registret raderas. Denna rätt gäller inte de personuppgifter som arbets- och näringsministeriet behöver för att sköta sin lagstadgade uppgift.
 • att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten om behandlingen om personuppgifter, om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter inte är som sig bör. Dataombudsmannens kontaktuppgifter finns på webbplatsen för dataombudsmannen på www.tietosuoja.fi 

Regelrätt utlämnande av uppgifter

Namn- och kontaktuppgifter om registrerade på Partnerskapsplattformen lämnas inte ut utanför arbets- och näringsministeriet utan den registrerades samtycke, om ministeriet inte har en skyldighet att lämna ut uppgiften med stöd av en bestämmelse som är bindande för ministeriet. Som ett undantag till detta kan namn- och kontaktuppgifter om dem som anmält sig på partnerskapsplattformen lämnas ut till kontaktpersonerna inom NTM-centralernas partnerskapsprogram. Uppgifterna lämnas ut endast för kommunikation på partnerskapsplattformen.

Övrigt utlämnande av uppgifter sker enligt offentlighetslagen, EU:s allmänna dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning (som statsunderstödslagen) och om utlämnandet beslutar och utlämnandet genomförs av enheten som ansvarar för partnerskapsprogrammet.

De som är registrerade på Partnerskapsplattformen bör dock observera att alla uppgifter som angetts i tjänsten kan hittas i plattformens sökning av kontaktpersoner.

Förvaring av uppgifter

Uppgifterna förvaras tekniskt skyddade. Personuppgifternas lagras så länge som det är nödvändigt för att möjliggöra den anmälan till kontaktperson som personen gjort och tillhörande kontakter, samt för att säkerställa den lagstiftning som är bindande för arbets- och näringsministeriet.

Uppgifterna raderas även ur registret, om personen raderar sina uppgifter från Partnerskapsplattformen. Den personuppgiftsansvarige förbehåller sig rätten att i en separat statistik spara antalet personer som registrerat sig på partnerskapsplattformen.

Mottagare eller kategorier av mottagare som tar del av personuppgifter

Arbets- och näringsministeriet ansvarar som personuppgiftsansvarig för personuppgifterna i registret. Vid behov kan personuppgifterna behandlas av personer som är ansvariga för applikationer för anmälan och nyhetsbrev som tredje part. Behandlingen av personuppgifter med tredje parter har avtalats genom uppgiftsbehandlingsavtal. Uppgifter i registret för Partnerskapsplattformen behandlas av personer som ansvarar för arbets- och näringsministeriets partnerskapsprogram för integration och personer som ansvarar för uppdateringen av webbtjänsten integration.fi.

Överföring av uppgifter utanför EU

Dina uppgifter överförs inte till länder utanför EU eller EES.