Hoppa till innehåll

Användarvillkor för Partnerskapsplattform

1. Allmänt

Partnerskapsplattform-samarbetsplattformen (nedan tjänsten) är en avgiftsfri digital samarbetsplattform för aktörer inom integration och mottagning av flyktingar. Partnerskapsplattformen genomförs av arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare, Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori och Ambienta Oy. Samarbetsplattformen administreras av arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare och enhet för arbetskraftsinvandring och integration (nedan tjänsteproducenten).

Användning av avsnittet för registrerade i webbtjänsten förutsätter registrering. När användaren registrerar sig i tjänsten, bekräftar användaren att hen tagit del av dessa användarvillkor och förbinder sig att iaktta dem vid användning av tjänsten.

2. Användning av tjänsten

Användningen av medlemssidorna förutsätter godkännande av användarvillkoren och dataskyddsbeskrivningen. Godkännandet sker i samband med registreringen till tjänsten. Användarvillkoren och dataskyddsbeskrivningen finns på sidorna Information om Partnerskapsplattformen på Partnerskapsplattformen.

Användningen av innehållet på Partnerskapsplattformen får användas för icke-kommersiella ändamål utan separat tillstånd, men användaren ska ange innehållsproducenten eller rättsinnehavaren (se Användarens rättigheter och ansvar). Undantaget till detta utgörs av bildmaterial och annat skyddat material på webbtjänsten. Skyddat material kan utgöras av till exempel modellskyddat, varumärkesskyddat eller patenterat material. Bildmaterial eller skyddat material på webbtjänsten får inte lagras, spridas eller kopieras utan separat tillstånd.

Användarrättigheterna för material som hämtats till Partnerskapsplattformens arbetsrum hör till administratörerna av arbetsrummen och/eller de användare som hämtat materialet till arbetsrummet. Användning av material som lagts till i ett arbetsrum utanför portalen ska överenskommas med administratören av arbetsrummet. Arbets- och näringsministeriet ansvarar inte för brott mot användarrättigheter och upphovsrätter som gäller material i arbetsrummen.

Material som strider mot lagstiftningen eller god sed får inte läggas till på Partnerskapsplattformen. Sådant är bland annat material som innehåller uttryck, skrivelser eller presentationer vilka är rasistiska, kränker människovärdet eller kränker integritetsskyddet. Administratören av ett arbetsrum ansvarar för innehållet i material i det egna arbetsrummet. Tjänstens administratör förbehåller sig rätten att avlägsna olagligt material och material som strider mot god sed.

Partnerskapsplattformen får inte användas för att marknadsföra och sälja kommersiella tjänster och varor.

Partnerskapsplattformen innehåller länkar och förbindelser till tredje parters webbplatser. På dessa webbplatser tillämpas webbplatsernas egna användarvillkor och arbets- och näringsministeriet ansvarar inte för dessa innehåll.

3. Användarnas rättigheter och ansvar

När en användare registrerar sig, är hen skyldig att lämna riktiga och sanningsenliga registreringsuppgifter. Kontaktuppgifter som en användare lämnat överlåts inte till externa aktörer. Partnerskapsplattformen förfar i behandlingen och registreringen av personuppgifter på det sätt som personuppgiftslagen förutsätter. 

Uppgifterna om den som registrerat sig på Partnerskapsplattformen syns inte på tjänstens offentliga sida. När registrerade användare loggar in sig på medlemssidorna ser de de andra registrerade användarnas namn, organisation, titel och e-postadress. 

Användaren ansvarar för användning av tjänsten med det egna användarnamnet och lösenordet. Användaren ansvarar för att hemlighålla lösenordet. Användaren kan själv permanent avlägsna sin profil från plattformen och användaren har också rätt att begära att ett eget användarkonto avlägsnas av Partnerskapsplattformens administratörer. I så fall ska begäran om avlägsnande göras från samma e-postadress, som utgör användarnamn för den profil som ska avlägsnas eller så ska man på annat sätt visa att identiteten är den samma som hos profilägaren. 

Administratören (ägaren) av arbetsrummet har rätt att bjuda in andra registrerade och icke-registrerade användare till ett eget arbetsrum. Administratören av ett arbetsrum ansvarar för att profilen för en person som godkänts till ett arbetsrum tillhör den person som man vill ansluta till arbetsrummet. Administratören av ett arbetsrum har rätt att fastställa regler för arbetsrummet. Administratören av ett arbetsrum kan utse flera administratörer för sitt arbetsrum. Arbetsrummets administratör har rätt att administrera arbetsrummet genom att godkänna medlemmar, avlägsna medlemmar eller radera eller arkivera ett helt arbetsrum. Administratören för ett arbetsrum kan sända ett e-postmeddelande från arbetsrummet till alla medlemmar, byta profilbilden och beskrivningstexten. Administratören för ett arbetsrum kan också sända inbjudningar för att ansluta sig till arbetsrummet direkt från arbetsrummet.

Arbetsrummets medlemmar ansvarar för innehållet och presentationsformen för material som de lagt till i tjänsten. En medlem av ett arbetsrum ansvarar för att hen har alla nödvändiga upphovs- och andra rättigheter eller samtycken av rättsinnehavare vad gäller material som hen fört till arbetsrummet (bl.a. bilder, ljudupptagningar, videon).

Registrerade på Partnerskapsplattformen kan föreslå för Partnerskapsplattformens administratörer att material eller ett evenemang ska publiceras på plattformens offentliga sida i integration.fi. En användare som föreslår publicering ansvarar för att hen har nödvändiga upphovs- och andra användarrättigheter eller samtycken av rättsinnehavaren för material som ska publiceras i webbtjänsten. Vad gäller minderåriga ska samtycke av vårdnadshavaren vid behov uppvisas. 

Om en medlem som är registrerad på Partnerskapsplattformen upptäcker uttryck, skrivelser eller presentationer som är rasistiska, kränker människovärdet eller kränker integritetsskyddet i innehållet i ett arbetsrum, ska hen göra en anmälan om innehållet i första hand till administratören av arbetsrummet. Om administratören av arbetsrummet inte raderar/ändrar innehållet i denna utsträckning, är det möjligt att göra en anmälan om innehållet till Partnerskapsplattformens administratörer.

4. Tjänsteproducentens rättigheter och ansvar

Tjänsteproducenten arbets- och näringsministeriet har rätt att radera sådant innehåll i tjänsten som strider mot användarvillkoren. Sådant omfattar bland annat material som är rasistiskt, kränker människovärdet eller kränker integritetsskyddet. Det omfattar också innehåll som har som mål att göra reklam för eller marknadsföra en vara eller tjänst som tillhandahålls mot vederlag eller vederlagsfritt (Se Användarens rättigheter och ansvar). Om en medlem av ett arbetsrum anmäler osakligt innehåll som upptäckts i ett arbetsrum, har tjänsteproducenten en skyldighet att ingripa i ärendet.

En tjänsteproducent kan utfärda ett förbud att använda webbtjänsten antingen för viss tid eller permanent för en användare som på återkommande sätt bryter mot användarvillkoren. Innan ett användningsförbud verkställs, ges användaren via tjänsten två varningar, av vilka det framgår att en upprepning av förseelsen leder till indragen rätt att använda tjänsten. Om användaren fortsätter att bryta mot användarvillkoren, träder användningsförbudet i kraft. I ett fall med ett synnerligen allvarligt brott mot användarvillkoren, har tjänsteproducenten rätt att meddela ett användningsförbud för användaren utan varning.

Tjänsteproducenten ansvarar för tjänstens innehåll och dess riktighet enbart vad gäller innehåll som den själv producerat. Tjänsteproducenten ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som förorsakas av användningen eller tolkningen av den information som finns i tjänsten. Tjänsteproducenten ansvarar inte för att användarnas profiler är genuina.

Tjänsteproducenten ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som förorsakas av eventuella fel eller brister i tjänsten för användaren eller en tredje part. Tjänsteproducenten ansvarar inte heller för innehållet på sidor, material och tjänster som producerats av tredje parter, till vilka det finns en länk från webbtjänstens sidor.

Tjänsteproducenten ansvarar inte för eventuella driftsbrott i tjänsten vilka beror på till exempel underhållsarbeten med anledning av tekniska fel. Tjänsteproducenten ansvarar inte heller för eventuella driftsbrott i datakommunikationsförbindelserna eller på Internet. Tjänsteproducenten ansvarar inte för någon skada som kan bero på webbtjänstens funktion eller på att webbtjänsten inte är i funktion.

Tjänsteproducenten kan samla in uppgifter om hur och när webbtjänsten används. Den kan samla in information om till exempel från vilka sidor användaren förflyttat sig till webbtjänsten eller hurudan webbläsare användaren använt. Den insamlade informationen är anonym och den kopplas inte samman med en enskild användare. Den insamlade informationen används för analys och utveckling av webbtjänsten.

5. Behandling av personuppgifter

Registreringsuppgifter om användarna av Partnerskapsplattformen behövs för att skapa användarprofilerna på medlemssidorna och för att sköta kundrelationer som gäller plattformen. Kontaktuppgifter som en användare lämnat överlåts inte till externa aktörer. Partnerskapsplattformen förfar i behandlingen och registreringen av personuppgifter på det sätt som personuppgiftsförordningen och dataskyddslagen förutsätter.

Tjänsteproducenten kan samla in uppgifter om hur och när webbtjänsten används, till exempel från vilken sida användarna förflyttat sig till webbtjänsten eller vilken webbläsare användaren använt. Den insamlade informationen är anonym och den kopplas inte samman med en enskild användare. Syftet med insamlingen av information är att analysera användning av webbtjänsten och vidareutveckla den för att bättre betjäna användarna.

Tjänsteproducenten kan sända enkäter som gäller utvecklingen av tjänsten till registrerade användare. Användaren kan förbjuda framtida enkäter om utveckling av tjänsten genom att klicka på länken i slutet av enkäten eller genom att separat kontakta Partnerskapsplattformens administratör.

6. Ändring av tjänstens funktioner

Tjänsteproducenten har rätt att ändra innehållet i tjänsten, funktionen och dessa användarvillkor för att utveckla tjänsten eller för en annan nödvändig orsak. Tjänsteproducenten har rätt att lägga till, ändra eller radera delar av webbtjänsten eller att avsluta tjänsten partiellt eller i sin helhet. När det rimligen är möjligt strävar tjänsteproducenten efter att i förväg ge information om ändringar och avbrott som äger rum i tjänsten och som är väsentliga för användarna via tjänsten eller på ett annat sätt som den finner lämpligt. Tjänsteproducenten har rätt att överföra hela administreringen av tjänsten jämte innehåll och användarvillkor till en annan aktör.

Tjänsteproducenten meddelar om ändringarna i användarvillkoren på ingångssidan för medlemssidorna eller på integration.fi. De senaste användningsvillkoren finns på sidan Om tjänsten.

7. Tillämplig lag och avgörande av tvister

Finländsk lag tillämpas på detta avtal om villkoren för användning. Det primära målet är att lösa meningsskiljaktigheter genom förhandlingar. Om enighet inte nås genom förhandlingar, avgörs tvister vid Helsingfors tingsrätt enligt finsk lagstiftning.

8. Kontaktuppgifter

Kompetenscentret för integration av invandrare
Arbets- och näringsministeriet
PB 32, 00023 STATSRÅDET
Alexandersgatan 4–10, Helsingfors
E-post: [email protected], [email protected], [email protected]