Hoppa till innehåll

Partnerskapsplattformen – ett samarbetsrum för aktörer inom integration och mottagning av flyktingar 

Partnerskapsplattformen är en interaktiv och digital samarbetsplattform för aktörer inom integration, invandring och flyktingmottagning samt sakkunniga, intressentgrupper och nätverk. Registrerade medlemmar på Partnerskapsplattformen kan bilda nätverk, arbeta tillsammans på samarbetsytor och dela information och material. 

På Partnerskapsplattformen finns utöver informationsinnehåll och lågtröskelverksamhet gemensamma samarbetsytor där registrerade medlemmar kan arbeta tillsammans. På samarbetsytorna kan man diskutera samt dela information och material. Samtliga registrerade användare kan inrätta en samarbetsyta i syfte att gemensamt kunna arbeta med till exempel ett projekt eller ett evenemang. Arbetsytorna är avgiftsfria.

Administration och utvecklande av partnerskapsplattformen

Partnerskapsplattformen administreras och utvecklas av kompetenscentret för integration av invandrare och enheten för arbetskraftsinvandring och integration vid arbets- och näringsministeriet tillsammans med NTM-centralernas kontaktpersoner. Administratören ansvarar för eventuella fel i det innehåll som den skapat på Partnerskapsplattformen och för att rätta till dem. Administratören ansvarar inte för riktigheten av det innehåll som utgående från Partnerskapsplattformen eller nättjänster som anknyter till helheten öppnas via länkar till andra webbplatser eller av samarbetsytornas innehåll. 

Partnerskapsplattformen publicerades den 30 november 2021. Plattformen utvecklades i samarbete med olika aktörer vid workshoppar i tjänstedesign våren 2021. I planeringen deltog bl.a. företrädare för ministeriet, myndigheter och kommuner samt för organisationer och projekt. I den gemensamma utvecklingen av Partnerskapsplattformen har man också utnyttjat erfarenheterna från Tuovi-plattformen för den inre säkerheten när det gäller att utveckla och upprätthålla en samarbetsplattform. Arbetet med att utveckla Partnerskapsplattformen fortsätter och funktionerna förbättras kontinuerligt.

Upphovsrätt till Partnerskapsplattformens innehåll

  • Upphovsrätten för bildmaterial på webbplatsen (såsom fotografier, kartor och ritningar) innehas av dem som uppgjort materialet och/eller arbets- och näringsministeriet. Användning av bildmaterial ska överenskommas separat med Partnerskapsplattform-teamet.
  • Det finns alltid skäl att separat komma överens om användning av material för kommersiellt syfte på webbplatsen.
  • Rättigheterna till materialet på integration.fi och stödförintegration.fi har fastställts separat på webbplatsen.
  • Upphovsrätten för material som hämtats till arbetsrummen innehas av dem som uppgjort materialet. Partnerskapsplattform-teamet, arbets- och näringsministeriet och NTM-centralerna äger inte rättigheterna och ansvarar inte för materialets riktighet.

Ansvar för Partnerskapsplattformen

Enheten för arbetskraftsinvandring och integration och kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet ansvarar för Partnerskapsplattformen och det innehåll som ministeriet producerar och publicerar på den. Avsikten är att innehållet är aktuellt och att upptäckta fel korrigeras omedelbart. Ministeriet ansvarar inte för riktigheten i information som öppnas via länkar och som finns på webbplatser som administreras av andra.

Ansvaret för Partnerskapsplattformens innehåll och material vilar i första hand på dem som levererar innehållet. Administratören av Partnerskapsplattformen har dock en skyldighet att ingripa i osaklig verksamhet och till exempel i spridning av olagligt material. Administratörerna har rätt att neka medlemskap och stänga ett arbetsrum, om osaklig eller olaglig verksamhet framkommer.
Arbets- och näringsministeriet ansvarar inte för eventuella filförluster som orsakas av ett tekniskt fel. Den som hämtat material till ett arbetsrum ansvarar för materialet och säkerhetskopieringen av det. Administratören ansvarar dock för att fel avhjälps så fort som möjligt att och att de orsakar så lite besvär som möjligt för användarna. 

Administratörerna av Partnerskapsplattformen arbetar vid enheten för arbetskraftsinvandring och integration vid arbets- och näringsministeriet och vid Nylands NMT-central.

Partnerskapsplattformen, integration.fi och stödförintegration.fi skapar tillsammans en webbtjänsthelhet 

Partnerskapsplattformen, integration.fi och stödförintegration.fi skapar tillsammans en webbtjänsthelhet som riktar sig till aktörer inom integration, invandring och flyktingmottagning. Webbtjänsthelheten administreras i samarbete mellan kompetenscentret för integration av invandrare och enheten för arbetskraftsinvandring och integration vid arbets- och näringsministeriet samt kontaktpersonerna vid närings-, trafik- och miljöcentralerna. 

Webbtjänsternas administratörer producerar innehåll på integration.fi, stödförintegration.fi och Partnerskapsplattformen och ansvarar för användarundersökningen och utvecklingen av webbtjänsthelheten. Administratörerna ansvarar för eventuella fel i det innehåll som de skapat och för att rätta till dem. Administratörerna ansvarar inte för riktigheten av det innehåll som öppnas via länkar till andra webbplatser eller av samarbetsytornas innehåll.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för administrationen av Partnerskapsplattformen och integration.fi. Ansvaret för administrationen av stödförintegration.fi ligger hos NTM-centralen i Nyland. 

Du kan begära närmare uppgifter